Vi ønsker deg velkommen til trafikkskolen og skal gjøre vårt beste for et godt samarbeid og en god og effektiv opplæring. Selv om ditt umiddelbare mål er å få førerkort, ønsker vi å gjøre deg til en god fører i den forstand at du blir en bevisst og ansvarlig fører.

Du har sikkert hørt om føreropplæring som et spørsmål om bakkestart, lukeparkering og regelpugg. Dette har endret seg.  

Fra 70-tallet ble det stilt krav om pedagogisk utdanning av lærerpersonell ved trafikkskolene, og i opplæringen la en større vekt på informasjonsinnhenting (se-teknikk) og menneskelige kapasitetsproblemer i denne sammenheng. En la etter hvert også mer vekt på at elevene skulle forstå trafikk og bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling.

Mot slutten av 80-tallet ble en i trafikkskolene mer orientert i retning risikovurdering, og opptatt av ungdommens ulykkesutsatthet og de mer indirekte årsaker til trafikkulykker, så som livsstil, holdninger og samfunnsutvikling.

Vi regner med at denne utviklingen fortsetter, slik at vi i tillegg til å lære folk å kjøre bile eller andre kjøretøy, skal bidra til at førerne skal få bedre selvinnsikt, risikobevissthet og sosial ansvarlighet. Det er viktig at du er klar over denne utviklingen av trafikkopplæringen, når du diskuterer med foreldre eller venner. I tillegg må det nevnes at trafikken stadig øker og kjøretøyene er i utvikling, så kravene til førerne endres.

Fra 1. Januar 2005 ble det innført en ny modell for føreropplæringen.(les om den lengre ned på siden.)

UNDERVISNINGSPLAN

Føreropplæringen består av teori og praksis. De griper inn i hverandre og danner en helhet. Undervisningen ved trafikkskole skal følge en lærerplan fastsatt av Vegdirektoratet. Denne planen angir målene for opplæringen og trafikkskolen er ansvarlig for at målene nåes gjennom undervisningsplaner.

MÅLET FOR UNDERVISNINGEN

Føreropplæringens hovedmål er at elevene skal tilegne seg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at de skal kunne kjøre på en måte som - Er trafikksikker - Gir god samhandling - Fører til god trafikkavvikling - Tar hensyn til helse, miljø og andres behov - Er i samsvar med gjeldende regelverk Holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gir sikre effektive og ansvarsbevisste førere er hva myndighetene ønsker.

TEORIUNDERVISNING

Trafikkskolen har teorikurs, men det er viktig at du også leser på egenhånd og arbeider med oppgaver du får. Du lærer også mye teori i kjøretimene og ikke minst er det viktig å se sammenhengen mellom teori og praksis. Det finnes offentlige læreplaner for alle førerkortklasser. På dette grunnlag utarbeider trafikkskolen sine undervisningsplaner.

DEN PRAKTISKE OPPLÆRINGEN

Den praktiske opplæringen foregår i trafikkskolens bil og følger en plan fastsatt av myndighetene. Hvor mange timer du trenger, er avhengig av dine forutsetninger, evne til å tilegne deg nødvendige ferdigheter og ikke minst egeninnsats. Deler av opplæringen er obligatorisk. Fra 1. Januar 2005 innførte myndigheten en ny opplæringsmodell. Denne modellen består av 4 trinn som inngår i en sammenhengende rekkefølge. Før du begynner på et nytt trinn, må du ha nådd målene på de trinnene som ligger foran. Trinnvis gjennomføring av opplæringen gjør undervisningen både meningsfull og effektiv. Opplæringsmodellen er den samme i alle førerkortklasser, men hva som er obligatorisk varierer fra klasse til klasse.

TRINNVIS GJENNOMFØRING

TRINN 1 Trafikalt grunnkurs Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og obligatorisk.

TRINN 2 Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk På dette trinnet skal du i fred og ro lære å beherske bilen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.

TRINN 3 Trafikal dyktighet Du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap og bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. I klasse B er sikkerhetskurs på bane obligatorisk. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.

TRINN 4 Avsluttende opplæring Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv o de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i klasse B. Også andre klasser har obligatorisk opplæring på dette trinnet.

FØR- OG ETTERARBEID Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjøre gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens prestasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen.

OPPLÆRINGSKORT Læreren fører eget opplæringskort på hver elev. Kortet fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått i hver kjøretime og resultater av tentamen. Læreren er pålagt å føre dette for best mulig tilrettelegging av undervisningen og det skal fremlegges ved førerprøven.

AVSLUTTENDE PRØVE Alle skoleslag vurderer med prøver og eksamener om målene med undervisningen er nådd. Slik er det også ved trafikkskolen. I tillegg til den løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet, er det vanlig at opplæringen avsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve, trafikkskolens tentamen. Førerprøvemyndigheten kan bli informert om resultatet av denne tentamen.

FØRERPRØVEN SØKNAD

Søknad om førerkort må fylles ut og sendes trafikkstajonen på fastsatt skjema. Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Praksis i forbindelse med søknad om førerkort kan variere noe, men dette får du mer opplysninger om ved din trafikkskole. Før du kan gå opp til førerprøve, må søknaden være godkjent av trafikkstasjonen som bl.a. innhenter uttalelse fra politiet om edruelighet og vandel. Du må videre ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og legge frem dokumentasjonene for dette.

FØRERPRØVEN Det er vegvesenets trafikkstasjoner som gjennomfører førerprøven og utsteder førerkort. Du meldes opp til førerprøve når opplæringen er avsluttet. Du kan be om at trafikklæreren følger med i bilen under førerprøven. Dersom prøven ikke bestås, blir det gitt en skriftlig begrunnelse. Du må ha gyldig legitimasjon som pass eller bankkort når du møter til førerprøven. I tillegg må du medbringe et bilde av god kvalitet som skal brukes i førerkortet. Fotoautomater finnes ofte ved trafikkstasjonen. Den teoretiske førerprøven består av 45 oppgaver med flere svaralternativ (3-5). Ett svaralternativ på hver oppgave er riktig. Du må bestå den teoretiske prøven for å kunne avlegge praktisk prøve. Kan du dokumentere lese- eller skrivevansker, kan du få spesielt tilrettelagt førerprøve. Du må informere om dette i god tid. Den praktiske førerprøven varer 75 minutter med 55-60 minutters kjørerute. Om du stryker til teori- eller praktisk prøve, må du vente henholdsvis 2 eller 4 uker før du kan prøve på nytt. Møter du ikke til bestilt time, må du likevel betale prøvegebyr.

FORESPØRSLER OG KLAGER Trafikkskolen ønsker at du skal få minst mulig problemer under opplæringen, men det kan skje at det oppstår uenighet eller uklarheter. Det bør du i første omgang ta opp med læreren eller med trafikkskolens faglige leder. Klager på opplæringen skal først og fremst retts til skolens faglige leder. Trafikkstasjonen er trafikkskolens kontrollinstans. Forhold som knytter seg til undervisningen og regelverket ellers for trafikkskolene, kan tas opp der. Trafikkskolene driver næringsvirksomhet og må følge regelverket for dette. Det stedlige Forbrukerkontoret vil kunne ta seg av henvendelser fra elevene som forbrukere av den varen (undervisningen) som trafikkskolen tilbyr.